Apicultorii pot solicita ajutor de minimis până pe 31 octombrie

0
-Publicitate-

Apicultorii vrânceni vor putea depune, până la data de 31 octombrie, la Direcția Agricolă Vrancea cererile și documentele însoțitoare pentru a beneficia de ajutorul de minimis stabilit prin HG nr. 705/2019.

Schema de ajutor de minimis se aplică:

  1. a) apicultorilor persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
  2. b) apicultorilor, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
  3. c) apicultorilor persoane juridice, precum și oricăror forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

”Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis potrivit hotărârii se acordă beneficiarilor pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile (secetă, grindină, ploi torenţiale, vânt puternic) manifestate în perioada martie – mai 2019 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie, în cuantum de 20 lei/familie de albine. Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente”, se arată într-un comunicat de presă al Direcției Agricole Vrancea.

Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis, întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  1. a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data de 1 martie 2019, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor;
  2. b) să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la direcția sanitar – veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană.

Pentru obținerea ajutorului de minimis, beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa 1 a actului normativ, postat și pe site-ul instituției: www.dajvrancea.ro/formulare și le depun D.A.J. Vrancea, însoțite de următoarele documente:

  1. a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
  2. b) copie a atestatului de producător în cazul apicultorilor persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014;
  3. c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;
  4. d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  5. e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar – veterinară, eliberat de către direcția sanitar – veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană pe a cărei rază teritorială se desfășoară permanent activitatea stupinei.

Documentele prevăzute la lit. a) și c) sunt prezentate în original și copie, în vederea certificării de reprezentantul direcției pentru agricultură județene prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

 

-Publicitate-